Sản phẩm Rơ le nhiệt bảo vệ

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.1-0.13A (TF42-0.13) 1SAZ721201R1005

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.13-0.17A (TF42-0.17) 1SAZ721201R1008

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.17-0.23A (TF42-0.23) 1SAZ721201R1009

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.23-0.31A (TF42-0.31) 1SAZ721201R1013

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.31-0.41A (TF42-0.41) 1SAZ721201R1014

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.41-0.55A (TF42-0.55) 1SAZ721201R1017

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.55-0.74A (TF42-0.74) 1SAZ721201R1021

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.74-1A (TF42-1.0) 1SAZ721201R1023

Rơ le nhiệt bảo vệ

312,000đ 624,000đ

Còn hàng
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 1.0-1.3A (TF42-1.3) 1SAZ721201R1025