Sản phẩm Công tắc tơ

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 9A 220VAC 1SBL901074R8010

Công tắc tơ loại AX

211,500đ 423,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 9A 220VAC 1NC 1SBL901074R8001

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 12A 220VAC 1SBL911074R8010

Công tắc tơ loại AX

222,000đ 444,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 12A 220VAC 1NC 1SBL911074R8001

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 18A 220VAC 1SBL921074R8010

Công tắc tơ loại AX

295,000đ 590,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 18A 220VAC 1NC 1SBL921074R8001

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 25A 220VAC 1SBL931074R8010

Công tắc tơ loại AX

413,500đ 827,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 25A 220VAC 1NC 1SBL931074R8001

Công tắc tơ loại AX

574,500đ 1,149,000đ

Còn hàng
Khởi động từ Contactor ABB AX 3P 32A 220VAC 1SBL281074R8010